bio

EWA SYCHA

dr of art
painter, graphic artist, designer

The author of paintings presented at many individual and collective exhibitions in Poland and abroad, winner of numerous awards in the field of painting.

A graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, the Faculty of Graphics in Katowice. Diploma with honors in the field of: graphic arts in the Laboratory of Intaglio Printing of prof. Stanisław Kluski, graphic design at the Poster Studio of prof. Tomasz Jura and painting in the Drawing and Painting Studio of prof. Jacek Rykała.

Doctor of Arts degree in the field of arts: fine arts in the artistic discipline: fine arts, awarded by the Council of the Art Department of the Academy of Fine Arts in Katowice in 2014.

In the years 2002-2013 – lecturer at the University of Social Sciences and Humanities in Warsaw,
and in the years 2014-2017 – Assistant professor at the Department of Visual Communication at the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw.

Member of the Association of Polish Artists and Designers.

SCHOLARSHIPS AND AWARDS:

1989 – Honorary distinction at the 5th National Review of Drawing of Students of Higher Art Schools, Academy of Fine Arts, Katowice

1992 – Distinction for the painting in the competition „Work of the Year”, ZPAP Gallery „Ar Nova 2”, Katowice

1994 – Distinction for the painting at the 31st Polish National Painting Exhibition „Bielska Jesień”, BWA, Bielsko-Biała

1996 – Grand Prix of the „Work of the Year” competition, ZPAP Gallery „Ar Nova 2”, Katowice

1998 – Award of the Governor of Katowice in the field of artistic creativity for young artists, Katowice

2000 – Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage in the field of painting 2004 – Finalist of the „Image of the Year 2003” competition, ART & BUSINESS Institute for the Promotion of Culture

2006 – Award of the Mayor of Katowice at the exhibition „I am”, ZPAP, BWA Contemporary Art Gallery, Katowice

2016 – Honorary Distinction of the Rector of the Academy of Fine Arts in Krakow for the painting entitled „V” in the competition „Work of the Year 2015” ZPAP, Katowice

2019 – Honorable Mention of the Rector of the Academy of Fine Arts in Katowice for the painting entitled „Antimater” in the competition „Work of the Year 2018” ZPAP, Katowice

2020 – Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage „Culture in the network”

2020 – Honorary Distinction of the Rector of the Academy of Fine Arts in Katowice for the painting entitled „Nonamer” in the competition „Work of the Year 2019” ZPAP, Katowice

2022 – Award of the President of the Katowice District of the Association of Polish Artists and Designers for the painting entitled „GAME” in the competition „Work of the Year 2019” ZPAP, Katowice

EWA SYCHA

dr sztuki
malarka, grafik, projektant

Autorka prac malarskich prezentowanych na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, laureat licznych nagród w dziedzinie malarstwa.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach.
Dyplom z wyróżnieniem w zakresie: grafiki warsztatowej w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Stanisława Kluski, projektowania graficznego w Pracowni Plakatu prof. Tomasza Jury oraz malarstwa w Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Jacka Rykały.

Stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne, nadany przez Radę Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w roku 2014.

W latach 2002-2013 – wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
a w latach 2014-2017 – Adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

STYPENDIA I NAGRODY:

1989 – Wyróżnienie honorowe na V Ogólnopolskim Przeglądzie Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Plastycznych, ASP, Katowice

1992 – Wyróżnienie za obraz w konkursie „Praca Roku”, Galeria ZPAP „Ar Nova 2”, Katowice

1994 – Wyróżnienie za obraz na XXXI Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa „Bielska Jesień”, BWA, Bielsko-Biała

1996 – Grand Prix konkursu „Praca Roku”, Galeria ZPAP „Ar Nova 2”, Katowice

1998 – Nagroda Wojewody Katowickiego w dziedzinie twórczości artystycznej dla młodych twórców, Katowice

2000 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie malarstwa

2004 – Finalista konkursu „Obraz Roku 2003” , Instytut Promocji Kultury ART & BUSINESS

2006 – Nagroda Prezydenta Miasta Katowice na wystawie „Jestem”, ZPAP, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

2016 – Honorowe Wyróżnienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za obraz pt. „V” w konkursie „Praca Roku 2015” ZPAP, Katowice

2019 – Wyróżnienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za obraz pt. „Antymateria” w konkursie „Praca Roku 2018” ZPAP, Katowice

2020 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”

2021 – Honorowe Wyróżnienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za obraz pt. „Nonamer” w konkursie „Praca Roku 2019” ZPAP, Katowice

2022 – Nagroda Prezesa Katowickiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków za obraz pt. „GRA” w konkursie „Praca Roku 2019” ZPAP, Katowice